QUALITY

DURIAN PARTY MENU

Mao Shan Wang

Quick View

D101

Quick View

Sultan (D24)

Quick View

Golden Phoenix

Quick View

Tekka

Quick View

Merah

Quick View

Black Thorn

Quick View

Gang Hai

Quick View

Mangosteen

Quick View

Lychee

Quick View

Rambutan

Quick View

Rose Apple

Quick View

Duku Langsat

Quick View

Longan

Quick View

Guava

Quick View

Cherry

Quick View

Chiku

Quick View

Dragonfruit

Quick View

Grapes

Quick View

Jackfruit

Quick View

Mango

Quick View

Papaya

Quick View

Peach

Quick View

Pineapple

Quick View

Pomelo

Quick View

Starfruit

Quick View

Strawberry

Quick View

Watermelon

Quick View

Thai Coconut

Quick View

Cold-pressed Pineapple Juice

Quick View

Cold-pressed Orange Juice

Quick View

Cold-pressed Watermelon Juice

Quick View

Cold-pressed Apple and Celery Juice

Quick View

Cold-pressed Papaya Juice

Quick View